ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN TOEPASSING ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN CONSIDIUM

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten van Considium, inschrijfnummer KvK Enschede 50049879, hierna te noemen “Considium”. In alle voorwaarden van Considium wordt onder “opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Considium de opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten, of die met Considium een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2: Definities

Onder het verlenen van diensten, zoals bedoeld in artikel 1, wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Considium uit andere hoofde worden verricht, dan wel behoren te worden verricht ten behoeve van opdrachtgever. Deze werkzaamheden bestaan uit advies, ondersteuning, ontwikkeling, projectmanagement, rapportage en detachering. Al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging of overeenkomst.

Artikel 3: Algemeen

 1. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend, tenzij dit in de offerte uitdrukkelijk is aangegeven. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Considium treedt in werking wanneer Considium de door de opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan opdrachtgever, dan wel wanneer Considium één exemplaar van de door beide partijen ondertekende overeenkomst terug heeft ontvangen. Mondelinge toezeggingen door – en afspraken met ondergeschikten binden Considium niet eerder dan nadat en voor zover zij door Considium schriftelijk zijn bevestigd.

 1. Een overeenkomst in het kader van een HR Kostencheck een subsidie traject of praktijkleren kan alleen tot stand komen na afsluiting van een abonnement bij Considium.

 1. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever maken nimmer deel uit van de overeenkomst.

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden Considium en opdrachtgever in overleg, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4: Opdracht of overeenkomst

 1. In de opdrachtbevestiging of overeenkomst wordt vermeld welke werkzaamheden door Considium voor opdrachtgever worden uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgever wordt hiertoe een planningstraject afgesproken om nadere afspraken inzake taakverdeling, huishoudelijke zaken etcetera vast te leggen. Indien de uitvoering van de opdracht input vereist van de opdrachtgever en deze naar oordeel van Considium onvoldoende is om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren, zal Considium de opdrachtgever tijdig hiervan op de hoogte stellen. In dat geval kan Considium op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het als gevolg hiervan niet (volledig) kunnen voldoen aan de verplichtingen uit de overeenkomst door Considium en kunnen alle verplichtingen uit de overeenkomst door Considium worden opgeschort totdat de opdrachtgever wel alle, naar het oordeel van Considium, benodigde gegevens en informatie heeft verschaft.

 1. De duur van de opdracht kan, behalve door inspanning van Considium, worden beïnvloed door allerlei (externe) factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Considium verkrijgt van opdrachtgever en de medewerking die door de opdrachtgever wordt verleend. Considium kan daardoor niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Indien naar het oordeel van Considium zich omstandigheden voordoen die leiden tot de bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur, dan stelt Considium de opdrachtgever hiervan zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte. Considium is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die de bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur voor opdrachtgever met zich mee brengen.

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden in onderling overleg tussen partijen worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de geschatte inzet daardoor kunnen worden beïnvloed. Considium zal de opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de wijzigingen en/of de extra werkzaamheden.

 1. Indien Considium – of met voorgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, vergoedt opdrachtgever deze werkzaamheden of prestaties aan Considium volgens de gebruikelijke uurtarieven van Considium. Considium kan van opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke opdracht wordt verstrekt of overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien het planningstraject genoemd in lid 1 van dit artikel wordt afgebroken buiten de schuld van Considium dan worden de werkelijke reeds gemaakte kosten van uitvoering in rekening gebracht volgens de gebruikelijke uurtarieven van Considium, excl. reiskosten.

Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Considium verricht de werkzaamheden naar beste kunnen en kennis en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van haar mag worden verwacht. Opdrachtgever en Considium zorgen gezamenlijk voor een goede uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden, zoals omschreven in de opdrachtbevestiging of overeenkomst. Partijen onderhouden intensief contact met elkaar omtrent de uitvoering van de opdracht of overeenkomst.

 1. De opdracht of overeenkomst is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan Considium verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naar beste weten verstrekken van alle essentiële informatie, benodigd voor de opzet en uitvoering van de dienstverlening.

 1. Indien de werkzaamheden op locatie van opdrachtgever worden uitgevoerd, wordt tevens de reistijd volgens de geldende tarieven van Considium op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

 1. Indien de overeenkomst voor het verrichten van werkzaamheden is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, zal Considium niettemin gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met gelijkwaardige kwalificaties.

Artikel 6: Leveringstermijnen

Alle door Considium genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de opdracht of overeenkomst aan Considium bekend waren. De genoemde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings) termijn brengt Considium niet in verzuim. Considium is evenmin gebonden aan (leverings) termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden en is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen, die de overschrijding voor opdrachtgever zou kunnen hebben. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, treden Considium en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg, teneinde te trachten een voor beide partijen redelijke en aanvaardbare oplossing te bereiken.

 

Artikel 7: Prijs, facturering en betaling

 1. De facturering van de dienstverlening geschiedt op basis van de overeengekomen prijs, op basis van nacalculatie of op beide gronden, afhankelijk van de aan de uitvoering van de opdracht bestede tijd en kosten. De uurtarieven voor de dienstverlening en de reistijd staan in de meest recente offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst vermeld.

 1. Considium is verplicht een adequate uren- en kostenverantwoording op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting vervalt indien sprake is van een tussen beide partijen overeengekomen vaste vergoeding aan Considium.

 1. Facturering geschiedt aan het einde van elke kalendermaand, tenzij in de offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst anders is overeengekomen. Indien tijdens de looptijd van de opdracht of overeenkomst de datum van 1 januari is gepasseerd, is Considium gerechtigd voor de werkzaamheden, verricht in het nieuwe kalenderjaar, de tarieven te verhogen overeenkomstig de stijging van de consumentenprijsindex (cpi), die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld. Deze prijsverhoging kan plaatsvinden zonder voorafgaand bericht van Considium en zonder dat opdrachtgever de opdracht of overeenkomst wegens de in dit lid genoemde prijsverhoging kan beëindigen.

 1. Indien de overeenkomst is aangegaan op basis van no cure no pay in het kader van het onderzoek HR kostencheck zal er een voorschot factuur uitgaan op het moment van indiening van de correctie bij de belastingdienst indien deze besparing meer dan € 20.000,– bedraagt. De voorschotfactuur bedraagt 20% van de overeengekomen fee. De laatste factuur zal uitgaan na het definitief ontvangen c.q. verrekenen van de doorgevoerde correcties. Mocht de besparing waarop het voorschot is berekend bij eindafrekening onverhoeds lager zijn dan wordt dit naar ratio gecorrigeerd met de eindfactuur.

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn steeds vastgelegd in euro’s (€).

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen.

 1. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt , is hij voor elke maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van enig door de opdrachtgever verschuldigd bedrag ten laste van de opdrachtgever, volledig conform de wettelijke vastgestelde tarieven.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

 1. Considium respecteert de privacy van alle klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

 1. Considium verwerkt gegevens enkel omdat het benodigd is voor subsidieaanvraag. Wij vragen hierbij niet meer gegevens dan nodig om een goed advies te geven of een goede aanvraag te kunnen doen. Alleen wanneer er een aanvraag ingediend wordt kan er om persoonsgegevens gevraagd worden door derden. Verder gebruikt alleen Considium deze op zorgvuldige wijze om een goed advies te kunnen geven. Considium heeft geen enkele aanleiding de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie, tenzij dit voor subsidieaanvraag van belang is. Opdrachtgever heeft recht op inzage, recht op rectificatie en aanvulling, recht op vergetelheid, recht op dataportabiliteit, recht op beperking van de verwerking, rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, en recht van bezwaar. Opdrachtgever heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken, mocht dit leiden tot beëindiging van het project worden de werkelijke reeds gemaakte kosten van uitvoering in rekening gebracht volgens de gebruikelijke uurtarieven van Considium. Om de werkzaamheden van Considium goed uit te kunnen voeren, worden persoonsgegevens gevraagd. Zonder de juiste gegevens is Considium niet in staat goed advies te geven. De benodigde persoonsgegevens worden door de opdrachtgever aan Considium verleend.

 1. Considium bewaart de gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Bij de HR kostencheck is dit termijn vijf jaren, i.v.m. inachtneming eventuele gegevens opvraag van de rijksoverheid.

 1. Partijen verbinden zich jegens elkaar en met betrekking tot de opdracht geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van de andere partij, waaromtrent zij en/of hun werknemers bij de uitvoering van de overeenkomst(en) kennis zullen nemen en waarvan zij hebben aangegeven, of waarvan de andere partij weet of in redelijkheid kan weten, dat geheimhouding geboden is.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Considium aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.

 1. Considium is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Considium van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Considium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet-toekennen van subsidies op aanvragen, die door of in samenwerking met Considium zijn opgesteld en/of ingediend. De aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door de tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Considium voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van die hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het betaalde declaratiebedrag over de laatste drie maanden. De door Considium te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de dekking van de door Considium afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding heeft opdrachtgever enkel wanneer opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen na de bekendheid van de schade bij opdrachtgever, per aangetekend schrijven daarvan melding heeft gemaakt bij Considium.

 1. Opdrachtgever vrijwaart Considium voor alle schade die Considium mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Considium geleverde diensten.

 1. Met inachtneming van het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel bepaalde wordt, voor zover rechtens aansprakelijkheid zou komen vast te staan, door Considium iedere aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Considium wordt uitbetaald. In alle gevallen, waarin op grond van dit artikel rechtens aansprakelijkheid zou komen vast te staan, heeft opdrachtgever slechts aanspraak op vergoeding van schade indien en voor zover de verzekering van Considium in het betreffende geval aanspraak op uitkering geeft.

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendommen

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen op alle krachtens de opdracht of overeenkomst gegeven adviezen of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Considium, diens toeleveranciers of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Opdrachtgever zal de genoemde materialen niet verveelvoudigen of kopiëren.

Artikel 11: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Considium voor het uitvoeren van de opdracht de beschikking krijgt over voldoende faciliteiten en voldoende ondersteuning door medewerkers van opdrachtgever. Opdrachtgever verschaft Considium steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie en zal hiertoe alle medewerking verlenen.

 1. Indien voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Considium staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Considium in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, zonder dat Considium ter zake jegens opdrachtgever schadeplichtig is en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 1. Opdrachtgever dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, na ontvangst van de subsidiebeschikking c.q. de belastingbeschikking, een melding hiervan te doen uitgaan naar Considium. Indien opdrachtgever dit nalaat is Considium gerechtigd, met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling, een boete in rekening te brengen van 10% extra van het resterende verschuldigde fee bedrag voor elke veertien dagen dat opdrachtgever in gebreke is gebleven.

Artikel 12: Ontbinding overeenkomst

 1. Partijen hebben het recht de opdracht of overeenkomst geheel- of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer den wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt welke van zo ernstige aard is, dat van de opzeggende partij voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, nadat deze bij aangetekende brief in gebrek is gesteld en een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen   onderneemt   om  deze  tekortkoming te corrigeren.

 1. Considium kan de overeenkomst in ieder geval met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend of indien opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Considium is ter zake de ontbinding als bedoeld in de vorige volzin nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

 1. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan opdrachtgever de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Considium nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Considium vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 1. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij.

Artikel 13: Overige bepalingen

 1. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

 1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Considium ter zake uitvoering van de opdracht of overeenkomst opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de directe invloed van Considium liggende of elke voor hem redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Considium met betrekking tot de verkoop en/of levering tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken en/of diensten worden ontvangen.

 1. Considium is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de opdracht of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, aan derden over te dragen.

 Artikel 14. Geschillen

Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de opdracht of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en van de opdrachten/overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Considium, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, wordt door de bevoegde rechter naar Nederlands recht beslecht